[error-SH-searchBar()]

Jarenlange opgebouwde kennis en ervaring in advocatuur

De diensten


Juridisch/strategische begeleiding

De begeleiding en raadgeving richt zich voornamelijk op:

  • Bedrijven en instellingen
  • Bestuurders, toezichthouders en hoger management

Doel is om in een vroegtijdig  stadium af te stemmen over juridische en strategisch complexe situaties. Daarbij is het van belang om te zoeken naar een adequate aanpak voor directe besluitvorming, dan wel besluitvorming op termijn. Sommige zaken kunnen in de beginfase beter niet binnen de eigen organisatie besproken worden. Een eerste toetsing buiten de organisatie is vaak opportuun. Het extern opschalen door bijvoorbeeld een beroep te doen op een voor de organisatie werkzame jurist zorgt voor te snelle en mogelijk escalerende inkleuring van de besluitvorming met grote invloed op een verdere aanpak en afwikkeling.

De begeleiding is breed en raakt specifiek de gebieden van het ondernemingsrecht (samenwerkingsverbanden, ontvlechtingen, liquidaties, fusies, overname), arbeidsrecht (ontslagkwesties, bestuurswisseling, herstructureringen en reorganisaties) en situaties, waarbij een organisatie door in- of externe omstandigheden in zwaar weer komt te verkeren (insolventie, doorstart, prepack). 

Vertrouwelijk onderzoek binnen de organisatie
Het in opdracht van een organisatie verrichten van onderzoek naar het ontstaan van een kwestie en de advisering over de aanpak om tot een oplossing van die kwestie te komen. In dat kader is het vaak van belang om goed onderzoek te doen naar de feiten en eventueel betrokkenen binnen of buiten de organisatie te horen. In dat kader kan een rapportage worden opgesteld. Het kan gaan om situaties, waarbij er binnen de organisatie sprake is van fraude, seksuele intimidatie of een angstcultuur. In het kader van het onderzoek wordt een rapportage opgeleverd, welke rapportage de basis vormt voor de besluitvorming binnen de organisatie of een eventueel vervolgtraject.

Verslaglegging ter bescherming eigen positie
Steeds meer is het voor bestuurders en toezichthouders van belang om te komen tot een deugdelijke verslaglegging van betekenisvolle trajecten (bijvoorbeeld bij opvolging, bestuurscrisis, toezicht issues, overname, liquidatie, doorstart), waarbij zij betrokken zijn. Vaak is de druk van de dag zo groot en volgen de ontwikkelingen zich in een crisissituatie zo snel op dat er geen of onvoldoende tijd en gelegenheid is om tussentijds te komen tot deugdelijke dossiervorming. Een dossier, waarop een bestuurder zich eventueel in een latere fase bij het afleggen van rekening en verantwoording (bijvoorbeeld ten opzichte van de toezichthouder, curator of rechter) kan beroepen. Vanzelfsprekend spreekt voor de bestuurder en de toezichthouder het belang van de organisatie, maar mag ook het belang van de opbouw van het eigen dossier en de bescherming daardoor van de individuele positie niet buiten beschouwing blijven.


Jarenlange opgebouwde kennis en ervaring in advocatuur

Zakelijke mediation

Het is een ideale wijze van conflicthantering: partijen lossen hun zakelijk conflict zelf op, maar dat onder begeleiding van een onafhankelijk professional op basis van wederzijdse belangen. Daarbij is het voor de mediator nodig om voldoende inzicht te hebben in de zakelijke en persoonlijke belangen en een gevoel te hebben om middels communicatie (inzicht en doorzicht) te komen tot een oplossing. Daar waar in de toekomst nog moet worden samengewerkt is een de-escalatie een eerste vereiste; ook bij de beëindiging van enige samenwerking is het van belang om adequaat en tijdig tot een oplossing te komen zonder onduidelijkheden over financiële risico’s, langdurige procedures, oplopende kosten en publicitaire risico’s voorkomen nodeloze polarisatie en behoud van de onderlinge relatie en reputaties.

Mediation in plaats van de gang naar de rechter. Mediation levert substantiële kostenbesparingen op, het voorkomt imagoschade en ongewenste media-aandacht. Geen slappe compromissen, maar een door partijen gedragen uitkomst. 

De begeleiding vindt plaats op basis van kennis en ervaring en met voldoende senioriteit om te worden geaccepteerd als begeleider van complexe kwesties.

Bindend advies

Bij deze vorm van conflictoplossing vragen partijen om een voor hen over een bepaalde zaak of geschil een voor hen bindende beslissing te nemen. In een evenwichtig traject komen beide partijen, al dan niet ondersteund door adviseurs, aan bod. De bindend adviseur wordt voorzien van relevante informatie. Er wordt onderzoek gedaan door de bindend adviseur en voor afgifte van het bindend advies is er nog de mogelijkheid om (indien partijen daarvoor open staan) op basis van prima vista overwegingen alsnog te komen tot een minnelijke regeling. Het bindend advies is een traject met een korte doorlooptijd, zodat een langdurige en kostbare juridische strijd kan worden voorkomen.

Meer informatie of contact opnemen?

Voor vragen neem contact op via