[error-SH-searchBar()]

Privacy

PUUR verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we u graag nader informeren over de wijze waarop we dat doen om uw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor PUUR persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën persoonsgegevens die door PUUR worden verwerkt zijn:
a.  Persoonsgegevens die deel uitmaken van een dossier;
b.  Overige persoonsgegevens , bijvoorbeeld websitebezoek , marketinginformatie, camerabeelden van bewakingscamera’s etc.   

Gegevensverzameling
PUUR verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Uw IP-adres is enkel herleidbaar tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt PUUR slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar is gemaakt door uzelf. Deze informatie kan onder andere bestaan uit uw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over uw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacy voorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens
PUUR gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
-    het leveren van juridische diensten door onze advocaten aan onze cliënten;
-    het nakomen van wettelijke verplichtingen zoals onder andere de Advocatenwet en de WWFT ;
-    het communiceren met u;
-    marketing activiteiten, zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
-    voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website;
-    verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens
Het kan voor PUUR noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Dit geldt onder andere voor:
-    derden die van belang zijn voor onze de juridische dienstverlening zoals wederpartijen, gerechten, andere advocaten, deurwaarders en instanties en overheidsinstellingen;
-    derden zoals toezichthouders om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
-    externe leveranciers zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten aan wie wij ondersteunende diensten hebben uitbesteed.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.

Derden die van PUUR persoonsgegevens ontvangen kunnen in dat geval zelf verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. PUUR is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden. Indien een derde persoonsgegevens verwerkt en op verzoek en instructie van PUUR handelt, sluit PUUR met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de verordening (AVG) omschreven vereisten voldoet.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens baseert PUUR zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tot het leveren van juridische diensten of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke plicht.

In sommige gevallen vragen wij uw expliciete toestemming, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies.

Tenslotte verwerken we ook persoonsgegevens vanuit een gerechtvaardigd belang van PUUR, zoals ten behoeve van intern beheer, effectieve communicatie direct marketing etc. In deze gevallen wordt altijd een opt-out mogelijkheid geboden.

Bewaartermijnen
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.

Cookies
Om besturing en navigatie op de website te kunnen verbeteren, maakt PUUR gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in uw browser. Met deze cookies verzamelen we samengevoegde gegevens van bezoeken die we kunnen gebruiken om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van de website te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan de website wordt uw toestemming gevraagd voor het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat er tijdens uw bezoek aan de website geen cookies geplaatst worden.

Beveiliging
PUUR heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Advocaten en medewerkers van PUUR die toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik , neem dan contact met ons op via info@puurbv.nl.

Uw rechten
U kunt ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: info@puurbv.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring
PUUR behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van PUUR? Neem dan contact op via info@puurbv.nl of via telefoon 076 5236070.