[error-SH-searchBar()]

Algemene voorwaarden

  1. PUUR verricht haar werkzaamheden binnen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam PUUR B.V., statutair en feitelijk gevestigd te Breda en ingeschreven in het handelsregister te Breda onder nummer 20115346. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van PUUR en al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor PUUR werkzaam zijn of waren.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van opdrachtgever, nader te noemen cliënt.
  3. Alle opdrachten, ongeacht of deze aan PUUR dan wel aan individuele bij PUUR werkzame personen zijn gericht, worden uitsluitend aanvaard door PUUR. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
  4. De aansprakelijkheid van PUUR is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door PUUR afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot € 1.000.000,00. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek van cliënt toegezonden. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij PUUR binnen één maand nadat cliënt respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met feiten waarop hij/zij de aanspraak baseert.
  5. Wanneer PUUR in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is PUUR bevoegd om mede namens cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
  6. Cliënt is aan PUUR verschuldigd het honorarium van de betrokken adviseur, te verhogen met een opslag van 8% terzake kantoorkosten. Mogelijk aan derden verschuldigde kosten, zoals bijvoorbeeld griffierechten en deurwaarderskosten, worden aan cliënt doorbelast. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief. PUUR is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  7. De werkzaamheden worden periodiek aan cliënt in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn veertien dagen. PUUR is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
  8. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en PUUR is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Breda.
  9. De bovenstaande algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van PUUR (www.puurbv.nl).

Van toepassing per 10 juni 2021